Wróć do listy aktualności
22 Grudzień 2015

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Kraków, dnia 22.12.2015 r.

Geo, Mieszkanie i Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Głowackiego 10
30 – 085 Kraków

Geo, Mieszkanie i Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na:

sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 7/7 AM – 5 obręb Złotniki, gmina Wrocław, powiat wrocławski o powierzchni 0,4088 ha (KW WR1K/00199612/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych), nieruchomość stanowiąca drogę wewnętrzną


ZAMAWIAJĄCY
1. NAZWA I ADRES: Geo, Mieszkanie i Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Głowackiego 10, 30 – 085 Kraków, KRS 0000036221,
2. adres strony internetowej Zamawiającego: www.geogrupa.pl

FORMA I TRYB ZBYCIA 
1. Sprzedaż prawa własności udziału w trybie przetargu pisemnego.
2. Szczegółowy regulamin przetargu umieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego (zwany dalej: ,,Regulaminem”). www.geogrupa.pl /____________

PRZEDMIOT PRZETARGU I JEGO CENA
1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 23/47 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 7/7 AM – 5 obręb Złotniki, gmina Wrocław, powiat wrocławski o powierzchni 0,4088 ha (KW WR1K/00199612/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiąca drogę wewnętrzną.
2. Wskazana nieruchomość jest położona w peryferyjnej części miasta Wrocławia. Stanowi ona drogę wewnętrzną (w ramach osiedla domów wielorodzinnych). 
3. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 1 150 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt zł. ) brutto w tym 23 % VAT

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2016 w oddziale Spółki przy al. Kromera 51A , 51-163 Wrocław .


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki o których mowa w art. 331 §1 k.c.
2. Osoby, o których mowa w ust.1, mogą wziąć udział: 
b) w odniesieniu do osób fizycznych – osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa, którego oryginał lub uwierzytelniony odpis zostanie załączony do oferty; 
a) w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych – przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa którego oryginał lub uwierzytelniony odpis zostanie załączony do oferty.
3. Oferent (jednocześnie ze złożeniem oferty) zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zakup Przedmiotu Przetargu (wyższą od ceny wywoławczej).

WARUNKI PRZETARGU
1. Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 
2. datę sporządzenia oferty;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena oferty musi być wyższa od wywoławczej.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej w oddziale spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Kromera 51A , 51-163 Wrocław , w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby spółki.
3. Oferty można składać w terminie do dnia 15.01.2016 . 
4. Prawidłowo złożona oferta wiąże oferenta w terminie 30 dni od dnia wskazanego w pkt 3.

TERMIN PŁATNOŚCI
1. Cena uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie, 
2. W przypadku wątpliwości, informacji udziela oddział Geo, Mieszkanie i Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Kromera 51A, 51-163 Wrocław

REGULAMIN
przetargu nieograniczonego na sprzedaż 
udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 7/7 AM – 5 obręb Złotniki, gmina Wrocław, powiat wrocławski o powierzchni 0,4088 ha (KW WR1K/00199612/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych), nieruchomość stanowiąca drogę wewnętrzną

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej w granicach działki o nr 7/7 AM – 5 obręb Złotniki, gmina Wrocław, powiat wrocławski o powierzchni 0,4088 ha (KW WR1K/00199612/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiącej drogę wewnętrzną, zwany w dalszej części: ,,Regulaminem” określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż powyższej nieruchomości. 
2. Celem przetargu jest wybór najkorzystniejszej oferty. 
3. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i części niejawnej oraz w przypadku ofert równorzędnych dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
4. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 
5. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej spółki ,,Geo, Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem internetowym: www.geogrupa.pl/______________________

§2
Przedmiot przetargu i jego cena

1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 23/47 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 7/7 AM – 5 obręb Złotniki, gmina Wrocław, powiat wrocławski o powierzchni 0,4088 ha (KW WR1K/00199612/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Ksiąg Wieczystych), stanowiąca drogę wewnętrzną, zwany w dalszej części: ,,Przedmiotem Przetargu”. 
2. Wskazana nieruchomość jest położona w peryferyjnej części miasta Wrocławia. Stanowi ona drogę wewnętrzną (w ramach osiedla domów wielorodzinnych). 
3. Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi brutto 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) brutto w tym 23 % VAT

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki o których mowa w art. 331 §1 k.c..
2. Osoby, o których mowa w ust.1, mogą wziąć udział: 
a. w odniesieniu do osób fizycznych – osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa, którego oryginał lub uwierzytelniony odpis zostanie załączony do oferty; 
b. w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych – przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa, którego oryginał lub uwierzytelniony odpis zostanie załączony do oferty.
3. Oferent (jednocześnie ze złożeniem oferty) zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zakup Przedmiotu Przetargu (wyższą od ceny wywoławczej).

§4
Oferta i dodatkowe warunki przetargu

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna zawierać: 
a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; 
b. datę sporządzenia oferty;
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; 
d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena powinna być wyższa od wywoławczej.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej w oddziale spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Kromera 51A , 51-163 Wrocław, w terminie do dnia określonego w ogłoszeniu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby spółki.
4. Oferty można składać w terminie do dnia 16.11.2015.
5. Prawidłowo złożona oferta wiąże oferenta w terminie 30 dni od dnia wskazanego w pkt 4.


§5
Komisja przetargowa

1. Czynność związane z organizacją oraz przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez zarząd spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie , zwana w dalszej części: ,,Komisją”. 
2. W skład Komisji wchodzi 3 członków, którzy spośród siebie dokonują, w głosowaniu tajnym, wyboru przewodniczącego Komisji. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 
3. Komisja ulega rozwiązaniu zaraz po zakończeniu postępowania przetargowego. 
4. Zasady postępowania członków Komisji: 
a. Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne;
b. Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie, mając na względzie dobro spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 
c. w przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład Komisji.

§6
Część jawna przetargu

1. W części jawnej przetargu przewodniczący Komisji otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje zawierające: 
a. oznaczenie Przedmiotu Przetargu; 
b. powierzchnie Przedmiotu Przetargu; 
c. opis Przedmiotu Przetargu; 
d. cenę wywoławczą; 
e. obciążenia Przedmiotu Przetargu; 
f. zobowiązania, których przedmiotem jest Przedmiot Przetargu; 
g. skutki uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży; 
h. zastrzeżenia, że zarządowi spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn; 
i. zastrzeżenia, że zarząd spółki ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie może unieważnić przetarg; 
j. informacje o uiszczeniu kosztów aktu notarialnego związanego ze sprzedażą Przedmiotu Przetargu. 
2. Komisja dokonuje następujących czynności: 
a. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza ich kompletność, a także sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty;
b. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; 
c. weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
d. informuje oferentów, że część niejawna przetargu odbędzie się po zakończeniu części jawnej przetargu;
e. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
3. Komisja kwalifikuje do części niejawnej przetargu wyłącznie oferty złożone w formie i treści określonej w Regulaminie. 
4. Komisja odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu, jeżeli oferta: 
a. nie odpowiada warunkom przetargu; 
b. została złożona po wyznaczonym terminie (tj. liczy się data wpływu do Zamawiającego); 
c. oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej; 
d. nie zawiera danych, które powinna zwierać oferta lub dane te są niekompletne; 
e. do oferty nie dołączono oświadczenia, iż oferent posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zakup Przedmiotu Przetargu; 
f. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

§7
Część niejawna przetargu

1. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny. 
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która wskazywała na najwyższą cenę za Przedmiot Przetargu.
3. W przypadku ofert równorzędnych Komisja organizuje dodatkowo przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Za równorzędne uznaje się oferty, które wskazywały na jednakową cenę za Przedmiot Przetargu.
4. Komisja zawiadamia oferentów zakwalifikowanych o terminie dodatkowego przetargu wskazanego w ust. 3.

§8
Dodatkowy przetarg ustny ograniczony

1. Dodatkowy przetarg ustny ograniczony przeprowadza Komisja. 
2. Cenę wywoławczą stanowi cena zamieszczona w równorzędnych ofertach. 
3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania przez przewodniczącego Komisji przetargowej nie ma dalszych postąpień. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, określonej w ust. 2 powyżej.
5. W przypadku nie przystąpienia przez któregokolwiek z oferentów do przetargu dodatkowego, zostanie on wykluczony z udziału w przetargu przez Zamawiającego i zobowiązany będzie on do zapłaty kary umownej w wysokości 20% oferowanej ceny.

§9
Postanowienia końcowe

1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu zostaje podpisany przez: przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji i osobę wyłonioną w przetargu, jako nabywcę Przedmiotu Przetargu. 
3. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 
4. Przewodniczący Komisji zawiadamia na piśmie o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zamknięcia przetargu, wszystkich, którzy złożyli oferty. 
5. Komisja zawiadamia osobę ustaloną, jako nabywcę Przedmiotu Przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, który nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 
7. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca Przedmiotu Przetargu. 
8. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca Przedmiotu Przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu przetargu, spółka ,,GEO Mieszkanie i Dom” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie może odstąpić od zawarcia umowy i obciążyć oferenta karą umowną w wysokości 20% zaoferowanej ceny sprzedaży.

Ulubione ()