Relacje inwestorskie

Rok 2024

Ogłoszenie – Publikacja Aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024 r. oraz aneksu z dnia 5.04.2024 do Połączenia GEO, MIESZKANIE i DOM sp. o.o. oraz GEO DEVELOPER sp. z o.o.

GEO MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Zarząd spółki GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914, o kapitale zakładowym 327.050,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości Aneks nr 1 z dnia 31 stycznia 2024 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 5 kwietnia 2024 r. do Planu połączenia uzgodnionego w dniu  27 grudnia 2023 r. między GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz GEO DEVELOPER” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402 - jako Spółką Przejmowaną.

 

Ogłoszenie - Publikacja Aneksu nr 1 z dnia 31.01.2024 r. oraz aneksu z dnia 5.04.2024 do Połączenia GEO, MIESZKANIE i DOM sp. o.o. oraz GEO DEVELOPER sp. z o.o.

GEO DEVELOPER Sp. z o.o.

Zarząd spółki GEO DEVELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402, o kapitale zakładowym 16.145.000,00 zł w całości opłaconym działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości Aneks nr 1 z dnia 31 stycznia 2024 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 5 kwietnia 2024 r. do Planu połączenia uzgodnionego w dniu  27 grudnia 2023 r. między GEO DEVELOPER sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną oraz GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914 – jako Spółką Przejmującą

Rok 2023

Ogłoszenie o planie połączenia spółek:

GEO MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. 

Zarząd spółki GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914, o kapitale zakładowym 327.050,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 grudnia 2023 r. między GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz GEO DEVELOPER” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402 - jako Spółką Przejmowaną.  

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Ogłoszenie o planie połączenia spółek:

GEO DEVELOPER Sp. z o.o. 

Zarząd spółki GEO DEVELOPER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047879, NIP 6760010148, REGON 001332402, o kapitale zakładowym 16.145.000,00 zł w całości opłaconym działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 grudnia 2023 r. między GEO DEVELOPER sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną oraz GEO, MIESZKANIE i DOM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036221, NIP 6760103507, REGON 350634914 – jako Spółką Przejmującą 

Plan Połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia

Rok 2022

PRZEDTERMINOWY CAŁOŚCIOWY WYKUP OBLIGACJI SERII N

Załączniki:

Rok 2021

OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA OBLIGACJI SERII N

Załączniki:

 

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego półrocznego raportu Spółki obejmującego I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

 

Załączniki:

Skonsolidowany raport półroczny za rok 2021

 

Skonsolidowany raport półroczny za rok 2021

 

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego półrocznego raportu Spółki obejmującego I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Rok 2020

 

Jednostkowy raport roczny za rok 2020

 

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2020.
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

 

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

 

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2020.
Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020

Raporty kwartalne

Rok 2019

Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019

Raporty kwartalne

Raporty bieżące 2019

1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2019 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

 1. Raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 maja 2019 r.,
 2. Raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 1/2019

Zarząd Spółki „Geo, Mieszkanie i Dom” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że na podstawie wniosków o wpis hipotek z dnia 29 marca 2018 roku, w dniu 02 stycznia 2019 r. została wpisana ostatnia z hipotek (Hipoteka 2) zabezpieczających wyemitowane przez Emitenta obligacje na okaziciela serii L. Tym samym zostały ustanowione wszystkie hipoteki tj. Hipoteka 1, Hipoteka 2, Hipoteka 3, Hipoteka 4, na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3, Nieruchomości 4 opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii L.

Zgodnie z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147) ze zm. wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Rok 2018

Raport roczny za rok 2018

Skonsolidowany raport roczny za 2018

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018

Raporty kwartalne

Raporty bieżące 2018

Raport bieżący - 14/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2019 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

 1. Raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 maja 2019 r.,
 2. Raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 13/2018 - Uchwała w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K

Zarząd Spółki „Geo, Mieszkanie i Dom” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że na podstawie wniosków o wpis hipotek z dnia 29 marca 2018 roku, w dniu 02 stycznia 2019 r. została wpisana ostatnia z hipotek (Hipoteka 2) zabezpieczających wyemitowane przez Emitenta obligacje na okaziciela serii L. Tym samym zostały ustanowione wszystkie hipoteki tj. Hipoteka 1, Hipoteka 2, Hipoteka 3, Hipoteka 4, na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3, Nieruchomości 4 opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii L.

Zgodnie z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147) ze zm. wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 12/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 04 lipca 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.095 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Również 04 lipca 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 318.846,90 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć 90/100 złotych). 
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 11/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.920 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 30 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 400.820,00 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100 złotych). 
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 10/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 7.488 szt. (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem ) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 29 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 765.498.24 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 24/100 złotych). 
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 9/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.983 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 23 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 1.019.563.79 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 79/100 złotych). 
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarzadu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 6/2018 - Przypadek naruszenia oraz harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do §25 ppkt 25.1 warunków emisji obligacji serii K wyemitowanych przez Spółkę informuje o zaistnieniu podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji.
Zgodnie z §25 Spółka zobowiązała się, że będzie udostępniała obligatariuszom roczne sprawozdania finansowego do dnia 15 maja. Uchybienie ww. terminu stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, o której mowa w §20 warunków emisji.
Po otrzymaniu żądania wykupu Spółka będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych, chyba że w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania usunięta zostanie podstawa wcześniejszego wykupu.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:
1) raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) 22 maja 2018 r.,
2) raport półroczny (jednostkowy i skonsolidowany) 30 września 2018 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4) oraz §19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 5/2018 - Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (?Emitent?), niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 1.863 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy ) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 15 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 190.007.37 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedem 37/100 złotych). 
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 4/2018 - Emisja obligacji serii L

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom ("Emitent", "Spółka") z opóźnieniem informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 20.000 obligacji serii L ("Obligacje") o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności emitenta i spółek z grupy Emitenta oraz na refinansowanie istniejących obligacji Emitenta. 

Termin wykupu Obligacji przypada 5 kwietnia 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę należności głównej powiększonej o odsetki. 

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę wynoszącą 4,30%. Terminy płatności odsetek są kwartalne. 

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomościach, której właścicielem jest Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, ustanowiona na zasadach określonych w warunkach Emisji. 

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości opóźnienia w przekazywaniu informacji nie będą miały miejsca.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst";
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 3/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii J w łącznej ilości 4.043 szt.. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych. 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 2/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii I w łącznej ilości 8.620 szt. o łącznej wartości nominalnej 8.620.000 zł. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych. 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes

Raport bieżący - 1/2018 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

 1. Raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 15 maja 2018 r.,
 2. Raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 28 września 2018 r.


Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezzes Zarządu
Ulubione ()